ברוך הבא לאתר Digitalboost

האתר מאפשר רכישת שירותי מדיה חברתית

פי אר דיגיטל בע"מ  מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים הפורטים להלן:

תנאי השימוש:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת שירותי מדיה חברתית והוא בבעלות החברה "(שם החברה)" ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישרות לשרות הלקוחות של Digitalboost במייל: koren@digitalboost.co.il
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין Digitalboost לבינך.
 4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פי אר דיגיטל בע"מ ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. פי אר דיגיטל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ללקוחותיה.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
 7. יובהר כי ניתן לרכוש את המוצר בכל עת עד לגמר המלאי.
 8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצר באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת ללקוחות. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים לאותו עת ולא למחירים שהיו לפניכן.
 9. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 

הרשמה לאתר Digitalboost וביצוע הזמנות באתר:

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה באתרינו.
 2. פי אר דיגיטל בע"מ מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק וללא טעויות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, פי אר דיגיטל בע"מ לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע פי אר דיגיטל בע"מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה בדואר האלקטרוני למזמין על אישור העסקה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי פי אר דיגיטל בע"מ יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במידה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יצטרך למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. כל מזמין רשאי להזמין באתר פי אר דיגיטל בע"מ על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  • במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
  • המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 8. יודגש פי אר דיגיטל בע"מ תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא אמינים.
  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של האתר.
  • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  • אם קיים חוב כספים ל פי אר דיגיטל בע"מ או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין/הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים (בהתאם לתקנון), והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 10. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין/לקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי פי אר דיגיטל בע"מ, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.
 2. להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
  • ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ללה בייבי במייל להנהלת האתר.
  • הזיכוי יועבר ויוחזר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
  • לאחר שהביטול אושר- החברה אינה אחראית על השינויים שיהיו במדיה החברתית
  • אם המזמין מבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצר, יישא בדמי ביטול 50% מהמחיר הכולל.

 

מדיניות פרטיות

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך פי אר דיגיטל בע"מ מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.
 2. כל מידע הנמסר לצורך ביצוע העסקה באתרינו או לכל מטר אחר באתר, הנהלת אתר פי אר דיגיטל בע"מ עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והדברים הנלווים אלייה.
 3. מידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי).
 4. פי אר דיגיטל בע"מ תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת. לא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח אך ורק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.
 5. פי אר דיגיטל בע"מ אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.
 6. פי אר דיגיטל בע"מ אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 7. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר פי אר דיגיטל בע"מ לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין בצורה הטובה והיעילה ביותר, וללמוד ממנה על גמירות הדעת שלה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים שלנו.
 8. פי אר דיגיטל בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

 

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצר למזמין תוך 1 ימי עסקים
 2. אם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יהיה איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה, פי אר דיגיטל בע"מ לא תהא אחראית לכך.

 

אחריות

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז פי אר דיגיטל בע"מ שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 10 מיום הרכישה.
 3. לאחר10 מיום הרכישה, Digitalboost לא תהא אחראית לכל ירידה במספר הלייקים, הצפיות והעוקבים. ואינה תהא אחראית לקיומו של המוצר לאחר מועד זה.
 4. אין (Digitalboost אחראית על פגם במוצר אשר נגרם מהפעלה שגויה של המזמין.
 5. האחריות תקפה רק לגבי המזמין מאתר זה בלבד.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הם של פי אר דיגיטל בע"מ
 2. נאסר על כל משתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של (פי אר דיגיטל בע"מ.